20 mars 2016 – Årsmöte F! Västerås

By | Uncategorized | No Comments

Medlemmar i Feministiskt initiativ hemmahörande i Västerås kallas härmed till årsmöte i kommunföreningen F! Västerås. Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna ha kallelsen senast fyra veckor innan mötet hålls.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Skicka dessa till
vasteras@feministisktinitiativ.se

Klicka på länken för att läsa verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse:
Verksamhetsberättelse FI Västerås 2015

Plats: Akvariet, Kopparlundsgymnasiet (Culturen), Sintervägen 6, Västerås.

PROGRAM OCH CIRKATIDER
Kl. 13:00-17:00 – Årsmöte

DAGORDNING
– Mötets öppnande
– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
– Val av justerare och rösträknare
– Fastställande av dagordning för årsmötet
– Fråga om årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
– F! Västerås verksamhetsberättelse
– Styrelsens ekonomiska årsredovisning, samt revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
– Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
– Fastställande av mandatperioder för styrelseledamöter och suppleanter
– Val av ordförande och kassör för kommande mandatperiod
– Val av övriga ledamöter för kommande mandatperiod
– Val av suppleanter för kommande mandatperiod
– Val av eventuell reservlista
– Val av två revisorer och en revisorssuppleant
– Val av valberedning
– Övriga val
– Motioner, styrelsens förslag samt förslag till stadgeändringar
– Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod
– Kort rapport från kongressombuden
– Övriga frågor

Med vänlig hälsning,
Styrelsen F! Västerås

16 februari 2016 – Hur jämställt är Västmanland?

By | Uncategorized | No Comments

Välkommen på föreläsningen ”Hur jämställt är Västmanland?”

När? 16 februari 2016, klockan 18.00-20.00.

Var? ABF Culturen, Sintervägen 6, Västerås.

Pris? Gratis!

Fi Västerås bjuder in till en föreläsning om läget för jämställdheten i Västmanland. Vi kommer få ta del av fakta och statistik om bland annat skillnader i lön och utbildning för kvinnor och män i länet.

Föreläsare är Eva-Karin Wedin, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen. Eva-Karin har i många år arbetat med att synliggöra och analysera skillnaderna mellan kvinnors och mäns förutsättningar i till exempel arbetslivet. Hon arbetar också för att främja jämställdhet i förskola och skola.

Lokalen har god fysisk tillgänglighet men hör gärna av dig till oss för enskilda behov. Det finns hiss, toalett och mikrofon på plats. Vi tar en paus mitt i föreläsningen.

Feministiskt Initiativ Västerås strävar efter en lugn och inkluderande miljö. Det är viktigt för oss att alla känner sig bekväma med att delta i våra aktiviteter på sina egna villkor. För att ta del av denna aktivitet så krävs inga förkunskaper. Ingen föranmälan behövs.

 

Välkommen!