Västerås 2017-01-04
Medlemmar i Feministiskt initiativ hemmahörande i Västerås kallas härmed till årsmöte i kommunföreningen F! Västerås lördag den 11 februari kl. 16.00. Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna ha kallelsen senast fyra veckor innan mötet hålls. Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Skicka dessa till vasteras@feministisktinitiativ.se

Möteshandlingar som inte bifogats denna kallelse kommer att finnas tillgängliga på hemsidan http://www.fivasteras.se/ senast en vecka
innan mötet, samt på årsmötet. För att beställa möteshandlingar via post (mot kostnad för tryck och porto) kontakta vasteras@feministisktinitiativ.se eller ring Marika Hämeenniemi tel. 0733198563

Plats: Lokal är Akvariet, Kopparlundsgymnasiet (Culturen), Sintervägen 6, Västerås

Kl. 16.00–18.00 Årsmöte

På årsmötet bestämmer vi tillsammans vilka som blir invalda i styrelsen, samt vad F! Västerås ska fokusera på under det kommande året. Kom och gör din röst hörd!

DAGORDNING

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare och rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning för årsmötet
 • Fråga om årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 • F! Västerås verksamhetsberättelse
 • Styrelsens ekonomiska årsredovisning, samt revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Val av styrelse för kommande mandatperiod
 • Val av två revisorer
 • Val av minst två ledamöter till valberedning
 • Övriga val (sammankallande i utskotten, etc.)
 • Motioner från medlemmar
 • Propositioner från styrelsen
 • Partikongress 2017- beslut om förfarande vid ombudsval
 • Övriga frågor
 • Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen F! Västerås