20 mars 2016 – Årsmöte F! Västerås

By februari 8, 2016 Uncategorized No Comments

Medlemmar i Feministiskt initiativ hemmahörande i Västerås kallas härmed till årsmöte i kommunföreningen F! Västerås. Enligt föreningens stadgar ska medlemmarna ha kallelsen senast fyra veckor innan mötet hålls.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Skicka dessa till
vasteras@feministisktinitiativ.se

Klicka på länken för att läsa verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse:
Verksamhetsberättelse FI Västerås 2015

Plats: Akvariet, Kopparlundsgymnasiet (Culturen), Sintervägen 6, Västerås.

PROGRAM OCH CIRKATIDER
Kl. 13:00-17:00 – Årsmöte

DAGORDNING
– Mötets öppnande
– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
– Val av justerare och rösträknare
– Fastställande av dagordning för årsmötet
– Fråga om årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
– F! Västerås verksamhetsberättelse
– Styrelsens ekonomiska årsredovisning, samt revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
– Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
– Fastställande av mandatperioder för styrelseledamöter och suppleanter
– Val av ordförande och kassör för kommande mandatperiod
– Val av övriga ledamöter för kommande mandatperiod
– Val av suppleanter för kommande mandatperiod
– Val av eventuell reservlista
– Val av två revisorer och en revisorssuppleant
– Val av valberedning
– Övriga val
– Motioner, styrelsens förslag samt förslag till stadgeändringar
– Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande mandatperiod
– Kort rapport från kongressombuden
– Övriga frågor

Med vänlig hälsning,
Styrelsen F! Västerås

Leave a Reply